Diệu Âm 

Chân Phật 

🌈✨🌈 Giới thiệu giáo lý Kim Cương Thừa Tây Tạng của Đức Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Padmasambhava cùng giáo lý Chân Phật của Đức Liên Hoa Đồng Tử Padmakumara.

🔥 Bạn có thể nhấn vào các ô bên dưới để vào các nội dung hữu ích! Các nội dung vẫn đang được hoàn thiện, hiệu đính. 

☸ Khi đã tìm hiểu và đi vào con đường thực hành, hãy tìm cho mình một vị Đạo Sư Kim Cương đầy đủ phẩm tánh như người hoa tiêu lão luyện, dẫn dắt các bạn trên hành trình trở về con đường Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ☸

✨Trân trọng!✨

Cây quy truyền thừa Longchen Nyingthik Cổ Mật

Cây quy y truyền thừa Chân Phật

Cao Vương Quán Thế Âm Chân Kinh: Link tải ở trong mục Mô tả của Clip hoặc tải ở đây:   Tải về

Văn tập đặc biệt, Sư Tôn được Đức Phật Thiện Quang mời tới cõi của Ngài và nhờ Sư Tôn viết ra cuốn sách này cho thế gian.

Sống từng phút giây trong sáng

Chân Phật Kinh : Tải về

Clip đọc Cao Vương Kinh

Bài vận động Kim Cang Quyền tham khảo 

(Cần thỉnh Sư Tôn ban quán đảnh Nội pháp Kim Cang Hợi Mẫu trực tiếp khi thực hành Pháp này)

Clip đọc Chân Phật Kinh

Công Quá Cách: Cuốn sách được thần tiên trên Trời gửi xuống nhân gian. Ghi rõ cách chấm công, tội trên Trời.

Tải về