Chân Phật Tông VN

https://youtube.com/playlist?list=PLUTgfFDmMIN2ScWOU-VKeU66rftcS7lxH


Bài vận động Kim Cang Quyền tham khảo (cần thỉnh Sư Tôn ban quán đảnh Nội pháp Kim Cang Hợi Mẫu trực tiếp khi thực hành Pháp này)

Văn tập đặc biệt, Sư Tôn được Đức Phật Thiện Quang mời tới cõi của Ngài. Ngài nhờ Sư Tôn viết ra cuốn sách này cho thế gian

Sống từng phút giây trong sáng

Hướng dẫn quán tưởng Om Ah Hum


Chân Phật Kinh : Tải về

Bản nhỏ cầm tay:  Tải về  

Công Quá Cách: Cuốn sách được thần tiên trên Trời gửi xuống nhân gian. Ghi rõ cách chấm công, tội trên Trời.

Tải về