Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang Mahottara Heruka

Giới thiệu pháp tướng Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang


Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang là do Bản Sơ Phật hóa hiện ra, hình tượng của ngài là có 21 mặt, 42 tay, 8 chân. Mỗi tay Ngài đều cầm gương sáng, trong gương có 42 vị Bổn tôn tịch tĩnh. 42 vị Bổn tôn tịch tĩnh bao gồm Bản Sơ Phật và Đại Tự Tại Phật Mẫu, 5 Bộ Như Lai, 5 Phật Mẫu, 8 Đại Bồ Tát, 8 Bồ Tát Mẫu, 4 Minh Vương, 4 Phẫn Nộ Mẫu, 6 Thích Ca Năng Nhân. Phật Mẫu có 9 mặt, 18 tay, 4 chân, trong tay Ngài đều cầm gương sáng. Có 2 tay cầm dao cong và đầu lâu, các tay còn lại thì cầm gương, hiện tướng Phẫn Nộ Mẫu có mặt thú.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch và sự thù thắng của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang

Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang là do Bản Sơ Phật hóa hiện ra, còn gọi là Thông Nhãn Kim Cang.

Hình tượng của Ngài có 21 mặt, 42 tay, 8 chân. Phật Mẫu thì có 9 mặt, 18 tay, 4 chân, mỗi tay đều cầm gương, trong gương có 42 vị Bổn tôn tịch tĩnh bao gồm Bản Sơ Phật và Đại Tự Tại Phật Mẫu, 5 Bộ Như Lai, 5 Phật Mẫu, 8 Đại Bồ Tát, 8 Bồ Tát Mẫu, 4 Minh Vương, 4 Phẫn Nộ Mẫu, 6 Thích Ca Năng Nhân, tổng cộng là 42 vị. 42 vị này gọi là các vị tịch tĩnh, ngoài ra còn có 58 vị phẫn nộ, cộng vào là 100 vị phẫn nộ và tịch tĩnh, nên còn gọi là Văn Võ Bách Tôn (100 vị Bổn Tôn An Hòa và Phẫn Nộ)

Trong Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh thịnh hành ở triều Đường, vị Phật đầu tiên tên là Tịnh Quang Bí Mật Phật, mọi người không biết là ai, tôi nói đó chính là Bản Sơ Phật A Đạt Nhĩ Mã Phật (Adharma Buddha), và hóa thân của Ngài là Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang (Mahottara Heruka)

Một biểu tượng của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang là phía trên có một vòng tròn, trong đó có một điểm chính là Bản Sơ Phật, là kí hiệu của tất cả chư Phật, bên dưới có kí hiệu giống như chữ “Xuyên” () là tượng trưng cho Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang, là mọi sự diễn hóa. Nghĩa gốc của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang là gì? Chính là Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang, không có gì khác. Ngài là hóa thân của ai? Ngài là thân kim cang của Bản Sơ Phật A Đạt Nhĩ Mã Phật. Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang phóng tỏa trăm ánh sáng quý, nói chung phóng tỏa ba ánh sáng đã là rất cực kì rồi, thế mà Ngài lại phóng tỏa trăm ánh sáng.

Tôi truyền thụ Thập vạn tụng Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang, pháp này ở nhân gian đã rất ít người biết, ở thiên cung cũng không có nhiều. Ở nhân gian, Thập vạn tụng Đại Huyễn Hóa Võng cũng có phẩm giả, không phải phẩm thật.

Tôi phân Thập vạn tụng Đại Huyễn Hóa Võng thành năm bộ phận chính, đó là thân, khẩu, ý, công đức, sự nghiệp.

Còn có phương diện tu trì, phương diện du già.

Về phương diện thân, tôi giảng giải gia hành của Phật Thích Ca Mâu Ni, Tượng Vương truyền pháp, Tượng Vương nhập thủy.

Về phương diện khẩu, tôi giảng giải nguyệt cung minh điểm, thiền tu, Mã Đầu Minh Vương Kim Cang.

Về phương diện ý, tôi giảng giải cát tường như ý mật, tam hoa tụ hợp bí mật, thiên tùng liên hoa bí mật.

Về phương diện công đức, tôi giảng giải tối thắng vô thượng cát tường, tối thắng cam lộ, như ý mani bảo pháp.

Về phương diện sự nghiệp, tôi giảng giải quần tinh bí mật, nhiên quang minh đăng, vạn tự quang minh.

Ngoài ra, tôi còn truyền thụ: Pháp tướng cụ túc pháp, tâm chi mật tập, thệ nguyện vô tận ức vạn hóa thân, đại công đức huyễn võng.

Nghĩa gốc của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang là gì? Từ sự biến hóa ban sơ nhất cho đến nhiều nhất, sau đó trở về điểm ban đầu, cái này rất đặc biệt. Vì sao lại như vậy? Mọi người tu hành đều từ nhiều nhất trở về điểm ban đầu. Hôm nay bất kể là tu hành Phật giáo, tu hành Đạo gia, tu hành Mật giáo, đều là từ nhiều nhất trở về một, một lại trở về không, không lại trở về với Phật, hợp nhất với Đạo. Nhân gian là cái gì? Nhân gian chính là đại huyễn, tất cả hiện tượng chính là huyễn.

Trở về với cái gốc chính là tu ngược lại, có thể đạt đến thành tựu ba thân. Bí mật chủ yếu nhất của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang chính là con người chúng ta tu trở về với Bản Sơ Phật A Đạt Nhĩ Mã Phật, tu trở về với Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang.

Thủ ấn Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang giống như kim tự tháp, trên kim tự tháp có một con mắt, kí hiệu ấy chính là Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang. Có con mắt của thiên thượng, con mắt của Phật ở trên kim tự tháp, ở chỗ cao nhất, bên dưới kim tự tháp là chúng sinh, toàn bộ vũ trụ này chính là Phật Bồ Tát đại huyễn, một cái huyễn cực lớn, hóa thành một mạng lưới, lưới của kim tự tháp, bên dưới đều là chúng sinh, bên trên là con mắt Phật của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang, cũng chính là con mắt của Phổ Hiền Vương Như Lai A Đạt Nhĩ Mã Phật từ bên trên nhìn xuống.

Thủ ấn của ngài đại diện cho chữ “Xuyên” (), chữ Xuyên này thì tách nhau ra nhưng thủ ấn thì lại là kết lại với nhau. Có thủ ấn, có hình tượng của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang, lại có cả chú ngữ của ngài “Om Benza Chuata Maha Seh Xili Heruka Hum Pei”. (Om Benza Suddha Maha Hrih Shri Heruka Hum Pei)

Tôi nói về khẩu quyết quan trọng nhất của pháp này, bởi vì có hình tượng của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang rồi, có chú ngữ của Ngài rồi, lại có thủ ấn của Ngài rồi, ba cái này hợp làm một sẽ trở thành một pháp niệm tụng. Bản thân tôi biết thế gian này là đại huyễn, vạn tượng là lưới võng biến hóa, vì thế mà ngộ ra Phật tánh. Đạo lí lớn của minh tâm kiến tánh chính là ở đây. Trên thế gian này, thực tế là vô sở đắc.

Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang còn được gọi là Thông Nhãn Kim Cang, bởi vì toàn thân đều có con mắt. Khi tu pháp, quán tưởng lỗ đỉnh đầu có một con mắt, hải để luân có một con mắt, hai con mắt nhìn nhau, nhìn ra trung mạch của mình. Tiếp theo, tai phải có một con mắt, tai trái có một con mắt, hai con mắt nhìn nhau. Tiếp nữa, toàn thân đều là con mắt, vai trái có một con mắt, vai phải có một con mắt, hai con mắt nhìn nhau. Sau đó, từ đầu xuống chân, đầu gối có hai con mắt nhìn nhau, hai con mắt ở lòng bàn chân nhìn nhau, ở chỗ thận này cũng có hai con mắt nhìn nhau. Cứ nhìn mãi như thế thì như thế nào? Toàn thân đều là con mắt, toàn bộ đều nhìn nhau. Khi ánh sáng của bạn hiển hiện ở trong tâm thì toàn bộ con mắt của bạn đều phóng quang, có thể nhìn toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới, tất cả bạn đều nhìn thấy hết, từ cái nhỏ nhất cho đến toàn bộ vũ trụ, cho nên gọi là Thông Nhãn Kim Cang, tức là Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang.

Tu pháp này thì bạn sẽ trở thành toàn thân đều là mắt, mỗi một lỗ chân lông đều là mắt, từ con mắt này phóng quang, ánh sáng phóng tỏa ra, nhỏ thì có thể nhìn thấy nội cảnh của toàn thân bạn, lớn thì có thể nhìn thấy ngoại cảnh của vũ trụ. Đây là pháp tu “Đại Viên Mãn toàn thân là mắt”, trong Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang đều có.

Muốn tu pháp “toàn thân là mắt”, bạn phải có địa điểm là ở trong căn phòng tối, hoàn toàn không cho ánh sáng lọt vào để huấn luyện con mắt của bạn. Bạn ngồi trên giường, bốn xung quanh dùng vải đen che lại, cửa ra vào và cửa sổ đều dùng vải đen che lại, không để lọt ánh sáng. Lúc này quán tưởng lỗ đỉnh đầu có một con mắt, hải để luân có một con mắt nhìn nhau, lỗ đỉnh đầu và Hải Để Luân của bạn. Thế nào là Hải Để Luân? Vị trí giữa hậu môn và Mật luân gọi là Hải Để Luân, ở đó có một con mắt, bạn hãy quán tưởng hai mắt nhìn nhau. Nhưng nhìn nhau như thế thì làm sao nhìn được? Thì bạn phải quán tưởng hai mắt đối nhau nhìn nhau, còn những thứ ở giữa thì đều không có, hai mắt nhìn vào nhau. Thiên tâm có một con mắt, sau não có một con mắt, hai mắt nhìn nhau. Thiên tâm là ở đây, sau não là ở đây, cũng có hai con mắt nhìn nhau. Tai trái có một con mắt, tai phải có một con mắt, nhìn nhau. Vùng tim có một con mắt, sau lưng có một con mắt, hai mắt nhìn nhau. Vai trái có một con mắt, vai phải có một con mắt, hai mắt nhìn nhau. Như vậy tổng cộng có mười con mắt trí huệ nhìn nhau, đối khán lẫn nhau, chiếu ánh sáng về phía nhau, cuối cùng đan vào nhau thành lưới ánh sáng. Pháp tu hành này gọi là tu hành trong phòng tối - Bế Hắc Quan tu hành.

10 con mắt này đều nhìn nhau, đầu tiên bạn quán tưởng nhìn, khi ánh sáng của dây xích kim cang, ánh sáng Bát Nhã có thể dẫn vào trong tim bạn thì bạn có thể nhìn thấy ánh sáng. Ở đây dùng phương thức dồn ép để ép ra, giống như khi bạn bóp kem đánh răng để ép cho kem đi ra. Đây là một pháp tu hành chân thực, chỉ cần có ánh sáng sinh ra trong tâm bạn, dẫn ánh sáng vào bên trong thân thể hành giả, 10 con mắt trí huệ đều tràn đầy ánh sáng của chuỗi xích kim cang, đan chéo nhau tạo thành lưới ánh sáng, chiếu tới chiếu lui về phía nhau, ánh sáng sẽ chạm vào nhau, giằng giữ lẫn nhau, chiếu về phía nhau. Sau khi luyện thành công cái này rồi thì lại biến lỗ chân lông trên toàn thân bạn thành con mắt trí huệ, lỗ chân lông trên toàn thân giống như từng con mắt, ánh sáng từ trong tâm bạn từ bên trong các lỗ chân lông này sinh ra. Lúc này toàn thân bạn là mắt, toàn bộ đều phóng ra ánh sáng.

Lúc này toàn thân đều là mắt, toàn thân chính là mắt, toàn thân là ánh sáng, tự thân đã trở hành đức tướng của Vô Lượng Quang Như Lai, trong thân vô lượng ánh sáng đó xuất hiện vô lượng Bổn tôn, vô lượng Không hành, vô lượng Hộ pháp. Thành tựu cao nhất là ánh sáng bản giác hiển hiện, cũng tức là Phật quang hiển hiện, ánh sáng của Như Lai hiển hiện trong thân bạn.

Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang có trăm vị văn võ. Chính nhờ sự dẫn dắt của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang mà đến cuối cùng có Văn Võ Bách Tôn xuất hiện, đây là hiện tượng các vị xuất hiện để dẫn dắt một người vãng sinh Phật quốc, rất đơn giản, nhất định phải ghi nhớ.

Lúc hành giả lâm chung và nhìn thấy ánh sáng cực kì mạnh xuất hiện trước mắt thì bạn hãy nhập vào ánh sáng ấy, đó là ánh sáng ban sơ, ánh sáng Phật tánh ban sơ. Ánh sáng này hiển hiện không phải đến từ nơi nào khác, mà chính là ánh sáng Phật tánh của chính bạn. Cơ hội này qua rồi thì bạn còn cơ hội tiếp theo là có Văn Tôn và Võ Tôn, và cơ hội có một nửa Văn Võ Tôn. Cơ hội thứ ba là Bổn tôn của bạn xuất hiện, bạn dung nhập vào Bổn tôn. Hộ pháp của bạn xuất hiện, bạn dung nhập vào Hộ pháp là cơ hội thứ tư. Còn có một cơ hội nữa, chính là Bổn tôn phẫn nộ và hiền minh xuất hiện, đây là cơ hội vãng sinh thứ năm. Sau năm cơ hội này mà bạn không tận dụng được thì sẽ phải lục đạo luân hồi, không thể vãng sinh đến Phật quốc tịnh thổ được.

Om Guru Lian-Sheng Siddhi Hum

Thế giới này phân thành quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng nếu dựa theo việc thành Phật mà nói thì bạn tu Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang bạn sẽ biết, khi bạn lên đến đỉnh cao nhất, thông thường bạn sẽ đạt đến sự thường hằng vĩnh viễn. Sư Tôn khuyến khích mọi người đạt được sự thường hằng vĩnh viễn, niềm vui vĩnh viễn, thanh tịnh vĩnh viễn, Phật ngã vĩnh viễn. Tu Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang sẽ đắc được bốn chữ “thường, lạc, ngã, tịnh”. Nếu không tu hành thì vĩnh viễn dừng lại ở “khổ, không, vô thường, vô ngã”, vĩnh viễn dừng lại ở đây!


Lưu ý: Chỉ tu pháp khi đã được nhận quán đảnh truyền pháp của Sư Tôn


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org