Đại Lực Kim Cang Mahabala

Pháp tướng Đại Lực Kim Cang


Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch vĩ đại của Đại Lực Kim Cang và yếu quyết tu pháp

Đại Lực Kim Cang là tướng phẫn nộ của Liên Hoa Đồng Tử, là một vị Kim Cang Thần vô cùng đặc biệt của Chân Phật Tông, đại diện cho truyền thừa Chân Phật Tông. Ngoại giới thật sự không có hình tượng của vị Kim Cang Thần này, chỉ Chân Phật Tông mới có, là vị Đại Hộ Pháp của tông phái. Tại Tây Tạng vốn cũng có Đại Lực Kim Cang nhưng không được truyền rộng rãi, ít người biết, ít người tu.

Mahabala cũng chính là Hộ pháp Đại Lực, có lời thề nguyện là hộ trì Chân Phật Tông. Trên đỉnh đầu Đại Lực Kim Cang là A Di Đà Phật Amitabha, giữ vị trí ở phía trên của thangka, bên phải là Diêu Trì Kim Mẫu, bên trái là Tiếu Diện Quỷ Vương.

Đại Lực Kim Cang là vị Kim Cang Thần từ tự tâm Liên Hoa Đồng Tử xoay chuyển mà xuất hiện. Trên bàn tay của Lư Sư Tôn, ở ngón cái tay phải, có dấu vân tay của Đại Lực Quỷ Vương rất thật và rõ ràng. Đại Lực Kim Cang (Tiếu Diện Quỷ Vương) cũng là một trong sáu đại thị giả của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Trong cuốn văn tập Lư Thắng Ngạn số 76 “Đêm ở hồ U Linh”, chương “Giáng xuống đạo địa ngục” có viết: Liên Hoa Đồng Tử ở Thúy Vân Thánh Cung đã gặp mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng gặp sáu vị sứ giả của Địa Tạng Vương Bồ Tát, sáu vị sứ giả này chính là Diễm Ma sứ giả, Trì Bảo đồng tử, Đại Lực sứ giả, Đại Từ thiên nữ, Bảo Tạng thiên nữ, Nhiếp Thiên sứ giả.

Trong số sáu sứ giả của Địa Tạng, Đại Lực sứ giả vì có sự giao phó của Địa Tạng Bồ Tát muốn ngài đi theo Liên Hoa Đồng Tử để độ chúng sinh, cho nên tương lai sẽ trở thành thị giả của Liên Hoa Đồng Tử, Đại Lực sứ giả chính là Đại Lực Quỷ Vương. Bởi vì khuôn mặt tươi cười của ngài cho nên Liên Sinh Hoạt Phật gọi ngài là Tiếu Diện Quỷ Vương, ẩn thân trong ngón tay cái trên bàn tay phải của Liên Sinh Hoạt Phật. Đó là nhân duyên của Tiếu Diện Đại Lực Quỷ Vương - thị giả của Liên Sinh Hoạt Phật.

Đại Lực Kim Cang là vị Kim Cang Thần do năm thân thể hợp gồm: A Di Đà Phật, Diêu Trì Kim Mẫu, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Lực thị giả, Liên Hoa Đồng Tử kết hợp lại mà thành. Hình tướng của ngài có cầm phất trần, cây phất trần này chính là tượng trưng cho Diêu Trì Kim Mẫu. Thế còn A Di Đà Phật? Chính là vật trang trí trên đầu của Đại Lực Kim Cang, ở trên cao nhất, nguồn gốc của ngài chính là A Di Đà Phật. Vị Phật chủ yếu ở phía trên của thangka chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hóa thành Đại Lực Kim Cang. Còn vì sao là Địa Tạng Vương Bồ Tát? Bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa ra Đại Lực thị giả. Vì sao là Liên Hoa Đồng Tử? Bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát tặng Đại Lực thị giả cho Lư Sư Tôn, ngài ở ngay trên ngón tay cái của Lư Sư Tôn, trở thành hộ pháp của Sư Tôn. Vì sao là Liên Hoa Đồng Tử? Cầm gậy chính là Liên Hoa Đồng Tử. Vì thế, Đại Lực Kim Cang là năm vị hóa thành một thân, hình tướng của ngài là cầm gậy, cầm phất trần, còn cả cầm dây thừng, Đại Lực thị giả cũng cầm dây thừng, hình tướng của ngài là như vậy.

Bạn tương ứng với Đại Lực Kim Cang rồi thì cũng giống như tương ứng với A Di Đà Phật, tương ứng với Diêu Trì Kim Mẫu, tương ứng với Liên Hoa Đồng Tử, tương ứng với Địa Tạng Vương Bồ Tát, tương ứng với Đại Lực thị giả. Tôi nói thế này là hết sức rõ ràng rồi.

Đại Lực Kim Cang vĩ đại như vậy, mọi người tu pháp nhất định cần tương ứng. Thủ ấn của ngài là Kì khắc ấn, có bốn tay, một tay cầm gậy, một tay cầm phất trần, một tay cầm thừng kim cang, một tay kết ấn cầm chuỗi hạt, vô cùng uy nghi. Ngài có thể hàng phục Tứ ma, thế nào là Tứ ma? Đầu tiên là bệnh ma, cái khổ của đời người đầu tiên phải kể đến là bệnh, thật đó, bệnh là khổ nhất, ngài có thể hàng phục bệnh ma. Thế rồi hàng phục phiền não ma, bạn tu pháp của ngài thì phiền não không còn nữa. Quanh thân ngài là ngọn lửa màu đỏ đốt sạch phiền não của bạn. Bạn tu Đại Lực Kim Cang còn có thể hàng phục ngũ uẩn ma, ngũ uẩn ma là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn này đều có thể hàng phục được hết. Quan trọng nhất là hàng phục tử ma, nếu hàng phục tử ma thì bạn có thể cứ liên tục tu hành mãi. Nếu cái chết xuất hiện, chết rồi thì rất khó tu hành, lại theo lục đạo mà luân hồi, theo nghiệp chướng mà đi chuyển thế. Chỉ có không chết, có thể trường thọ, trong khoảng thời gian đó có thể tu hành cho tốt, tử ma sẽ bị bạn hàng phục, có thể trường thọ. Ngoài ra còn có thể hàng phục thiên ma của Đại Tự Tại Thiên. Thiên ma của Đại Tự Tại Thiên là lợi hại nhất. Cho nên tu Đại Lực Kim Cang có nhiều lợi ích như vậy. Ngài còn có thể ban phúc, bởi vì trong ngài có Liên Hoa Đồng Tử nên có thể ban phúc cho bạn. Ngài có thể cho bạn trí huệ, bởi vì có A Di Đà Như Lai, bản thân A Di Đà Như Lai cũng có một thân khác chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát trí huệ nên cũng có thể ban cho bạn trí huệ, trí huệ Như Lai giống như A Di Đà Phật.

Đại Lực Kim Cang kì thực là vị Kim Cang Thần của giới luật. Pháp tu của ngài nếu muốn làm kính ái thì quán tưởng ngài màu đỏ, muốn làm hàng phục thì quán tưởng ngài màu xanh lam, muốn làm thanh tịnh thì quán tưởng ngài màu trắng, muốn được phúc được lợi thì quán tưởng ngài màu vàng.

Đại Lực Kim Cang có thủ ấn là Kì khắc ấn. Kì khắc ấn cũng chính là ấn phẫn nộ, cực kì phẫn nộ. Chủng tử tự của ngài cũng là chữ “Hum”, dường như các vị Kim Cang Thần, Ngũ Đại Kim Cang của Tạng Mật gồm Hỉ Kim Cang, Mật Tập Kim Cang, Thắng Lạc Kim Cang, Đại Uy Đức Kim Cang, Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang đều có chủng tử tự là chữ “Hum”.

Đại Lực Kim Cang có bốn cánh tay, một cánh tay cầm gậy kim cang, một cánh tay cầm phất trần, phất trần có tác dụng gì? Chính là tác dụng thanh tịnh. Gậy có tác dụng gì? Có tác dụng đánh ngất người ta. Một cánh tay của ngài cầm thừng kim cang, thừng có tác dụng gì? Có tác dụng trói buộc.

Đối với đệ tử phạm giới, không sám hối, cũng không biết hối cải, cũng không hiểu lời Khổng Tử dạy rằng một ngày phải ba lần tự kiểm điểm bản thân, cứ ra sức phạm giới, Đại Lực Kim Cang sẽ một gậy đánh ngất, dùng dây thừng trói lại, rồi lôi đến địa ngục vô gián. Thế nào gọi là vô gián? Là thời gian không gián đoạn. Nếu địa ngục còn cho bạn có chỗ tạm nghỉ thì không gọi là địa ngục vô gián, đó gọi là hữu gián, để cho bạn đau khổ một chút rồi sẽ cho khôi phục lại như ban đầu. Cái gọi là vô gián tức là không gián đoạn, đau khổ không ngắt quãng.

Nói để mọi người biết, phạm giới rồi, phất trần của Đại Lực Kim Cang chỉ cần phẩy qua người bạn thì bạn sẽ trở nên thanh tịnh, bởi vì bạn có tự kiểm điểm, có hối hận thì sẽ không trách lỗi xưa nữa.

Mật giáo cũng có một quy luật: Đối với người phạm giới, bạn đi cùng với họ, bạn cũng sẽ biến thành người phạm giới. Cho nên phải giữ khoảng cách, bởi vì phạm giới rồi sẽ truyền nhiễm, lây nhiễm cho người khác. Tuyệt đối không được phạm giới, cũng không được ở cùng với người phạm giới, trừ phi bạn là Đại Lực Kim Cang, bạn đã có định lực rồi, bạn có power (sức mạnh) rồi, “tôi vĩnh viễn thanh tịnh”, “tôi đến chỗ của anh chính là muốn độ hóa anh, bằng không thì sẽ kéo nhau xuống địa ngục”. Nếu bạn là một người phạm giới mà lại dẫn theo các đệ tử Chân Phật Tông cùng rơi xuống hố, tất cả đều đi cùng bạn thì thôi xong rồi.

Pháp kính ái Đại Lực Kim Cang thì tức là đánh khẽ người khác một chút, khiến họ trở nên mơ màng rồi yêu bạn luôn, sau đó dùng thừng kim cang để trói chặt đối tượng của bạn lại, trói về nhà, kết hôn cùng bạn, đây chính là pháp kính ái. Còn đánh rất mạnh thì là dùng thừng để trói xuống địa ngục.

Đại Lực Kim Cang có thể hàng phục kẻ thù, loại bỏ chướng ngại, tất cả những người đối địch với bạn sẽ đều hàng phục được hết. Đại Lực Kim Cang có thể đạt được sự kính ái, khiến cho đối tượng ban đầu không có ý gì với bạn, chẳng mấy chốc sẽ chuyển thành có tình ý với bạn. (Thủ pháp của ngài khá uy lực, bởi vì ngài là Đại Lực Kim Cang.)

Tu hành pháp này sẽ gặt hái được: Thân thể khỏe mạnh, uy phong, chỉ huy tất cả. (Đạt được mọi ý muốn.)

Pháp cấm quỷ Đại Lực Kim Cang:

Thỉnh tượng hoặc tranh ảnh của Đại Lực Kim Cang về thờ ở nhà, bày cúng phẩm, thắp ba nén hương. Hành giả đứng trong nhà, kết thủ ấn, quán tưởng Đại Lực Kim Cang đứng ở cửa, sau đó tụng chú Đại Lực Kim Cang: Om Maha Bala Ya Hum Hum Pei. (108 biến)

Đồng thời, cứ mỗi ô cửa sổ lại quán tưởng có Đại Lực Kim Cang, kết thủ ấn, niệm 108 biến. Làm như vậy thì ma quỷ sẽ không thể vào nhà.

Làm hàng ngày đều được. Hoặc cứ 15 ngày thì làm một lần. Như vậy gia trạch sẽ được bình an, trở nên thanh tịnh. Hành giả trong lúc đi đứng ngồi nằm thường trì chú Đại Lực Kim Cang tự sẽ được bảo vệ bình an.


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org