Bạch Y Đại Như Ý Quán Âm

Giới thiệu pháp tướng Bạch Y Đại Sĩ


Bạch Y Đại Sĩ Như Ý Bảo Châu Quan Âm đầu búi tóc hoa sen, thân mặc thiên y màu trắng, tay phải cầm như ý bảo châu, tay trái kết ấn ban nguyện.

🙏Bạch Y Đại Sĩ thần chú

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.

Tan Chi To. Om Kala Fato Kala Fato. Kaha Fato. Laka Fato. Laka Fato. Om Jiezhu Jiezhu Jiezhu Soha.

Thiên La Thần. Địa La Thần. Nhân li nạn. Nạn li thân. Tất cả tai ương hóa vi trần. Nam mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.


Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch vĩ đại của Bạch Y Đại Sĩ Như Ý Bảo Châu Quan Âm và khẩu quyết tu pháp

Bạch Y Đại Sĩ là một trong nhiều hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đó có một vị tay trái kết ấn ban nguyện, tay phải cầm bảo châu, chính là Liên Hoa Mẫu Tam Muội Thượng Thủ Minh Phi. Vị này có xuất xứ từ “Bồ đề tràng nhất tự đỉnh luân ngũ kinh”.

Liên Sinh Hoạt Phật từng tiến nhập vào tam ma địa của Đại thừa vô biên liên hoa biến hóa kim cang, từ đó biết đến Bạch Y Đại Sĩ tay cầm bảo châu có Mật pháp như ý bảo châu này. Muốn thỉnh cầu pháp như ý có thể tu pháp Bảo Châu Bạch Y Đại Sĩ. Người tu trì pháp này chỉ cần một tháng là có thể đạt được đại phú quý.

Yếu quyết tu trì pháp Bạch Y Đại Sĩ Như Ý Bảo Châu nằm ở việc phải quán tưởng Bạch Y Đại Sĩ đầu búi tóc hoa sen, thân mặc thiên y trân quý màu trắng, sau đó quán tưởng thật rõ ràng như ý bảo châu của ngài và ấn ban nguyện. Hoặc là quán tưởng Bạch Y Đại Sĩ ngồi trên hoa sen, hai tay nâng bảo châu, tức là nâng quả cầu thủy tinh.

Quán tưởng như ý bảo châu phóng ra ánh sáng màu vàng rất mạnh chiếu vào trong lòng bàn tay chắp lại theo thế hoa sen, phía trên thủ ấn của mình hóa ra một viên như ý bảo châu màu vàng, và tất cả những vàng bạc châu báu mà mình mong muốn có được toàn bộ đều từ trong bảo châu biến hiện ra. Bản thân mong muốn cái gì thì biến ra cái đó, vô cùng viên mãn, vô cùng giàu có, tất cả đều rõ ràng.

Khi bạn tu pháp, hành giả cũng có thể cầm như ý bảo châu, cũng có thể cầm quả cầu thủy tinh. Tất cả mọi hi vọng đều từ trong quả cầu thủy tinh này biến hiện ra. Bạn muốn mua một ngôi nhà, bạn hãy biến hiện ra một ngôi nhà ở trong quả cầu thủy tinh nằm trong thế chắp tay hoa sen của mình. Muốn nhà thì nghĩ nhà, muốn xe thì nghĩ xe, bạn trai, bạn gái… Hoặc là bạn muốn người này khỏi bệnh, bạn hãy quán tưởng người đó ngồi dậy khỏi giường bệnh, lại còn có thể múa thái cực quyền nữa, biểu thị rằng thân thể của người đó đã khỏe rồi, thân thể khỏe mạnh rồi. Nếu là người chết cầu siêu độ thì bạn hãy quán tưởng người này cưỡi hoa sen cứ thế tiến thẳng lên trời, đây chính là một pháp siêu độ. Có thể tiêu tai, tăng ích, cũng có thể hàng phục, kính ái.

Đối với hàng phục thì bạn phải quán tưởng kẻ thù của bạn ở trong hoa sen, nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát phóng quang chiếu đến mà kẻ thù của bạn liền thu nhỏ lại, càng biến càng nhỏ, càng biến càng nhỏ, cuối cùng là biến mất luôn, như thế là kẻ thù của bạn đã rút lui rồi, bỏ đi rồi. Đây đều là phương pháp quán tưởng.

Khi quán tưởng kết thúc thì trì 108 biến thần chú Bạch Y Đại Sĩ, hoặc 21 biến, hoặc 49 biến cũng được.

Điểm quan trọng của pháp này nằm ở ánh sáng màu vàng phóng ra từ như ý bảo châu, rồi thủ ấn của mình tiếp nhận lấy ánh sáng vàng, biến thành viên bảo châu màu vàng, rồi lại biến hóa thành đủ mọi bảo vật. Đây là quán tưởng quan trọng nhất. Khẩu quyết quan trọng nhất chính là nằm ở nhất tâm, bạn phải nhất tâm, dùng toàn bộ tâm lực của chính mình để quán tưởng. Đây là quan trọng nhất. Niệm xong thì bạn hãy nhập tam ma địa.

Khi xuất định phải tụng tán:

“Bạch Y Đại Sĩ - Trời, Người tán dương

Nghe tiếng cứu khổ giúp thập phương,

Mật pháp như ý xảo diệu nhất,

Trang nghiêm thần uy khắp đàn tràng.”

Tôi nói pháp này rất dễ thực hành, cũng rất dễ tương ứng, tu tập lâu ngày sẽ được Bồ Tát gia trì, phóng ánh sáng trắng, vàng có thể cải biến vận mệnh của chính mình, từ nghèo thành giàu, từ hèn thành sang, công danh phú quý đều xuất hiện. Nếu đại hạn đến thì có thể vãng sinh đến Phật quốc tịnh thổ.

Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát dùng con mắt để nghe âm thanh, bạn xem, ba chữ Quan Thế Âm, ngài không phải là Thính Thế Âm Bồ Tát, mà là Quan Thế Âm Bồ Tát, chính là vì Quan Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, từ bi vô lượng cứu độ chúng sinh, không bỏ rơi một chúng sinh nào, nên sự vĩ đại của Bồ Tát là ở đây.

Pháp Bạch Y Đại Sĩ Như Ý Bảo Châu này là do tôi - Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư, Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn nhập vào tam ma địa của Bạch Y Đại Sĩ mà biết được, cho nên pháp này vô cùng trân quý. Tu pháp có vẻ cực kì đơn giản, nhưng nếu tôi không viết ra thì ai có thể biết được bí mật vô thượng ở trong đó.

Bạch Y Đại Sĩ chính là một trong nhiều hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, sự thị hiện của ngài là trang nghiêm và từ bi nhất, khiến người ta hễ nhìn thấy đã khởi tâm cung kính. Thân ngài mặc áo dài trắng, trang điểm bằng châu báu.

Ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày kỉ niệm ngài đản sinh, ngày 19 tháng 6 là ngày kỉ niệm ngài thành đạo, và ngày 19 tháng 9 là ngày kỉ niệm ngài xuất gia. Bồ Tát quan tâm nhất và vui thích nhất là trợ giúp tất cả chúng sinh đang phải chịu khổ nạn. Trong ba ngày này, tu Bạch Y Đại Sĩ Như Ý Bảo Châu nhất định sẽ cát tường viên mãn.

Lưu ý: Chưa quy y, nhận quán đảnh, không được tu pháp!


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org