Bất Không Quyên Sách Quán Âm

Giới thiệu pháp tướng Bất Không Quyến Sách Quan Âm


Bất Không Quyến Sách Quan Thế Âm Bồ Tát thân màu trắng, ba mặt bốn tay, mỗi khuôn mặt có ba mắt, tay phải cầm chuỗi niệm hạt, tay phải kia cầm tịnh bình, tay trái cầm hoa sen, tay trái kia cầm sợi dây thừng.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch của Bất Không Quyến Sách Quan Âm và khẩu quyết tu pháp

Bất Không Quyến Sách Quan Âm là một trong số bảy vị Quan Âm trong viện Quan Âm, là một hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong mandala Thai Tạng Giới ngài là một vị Quan Âm vô cùng vĩ đại, ngài có pháp lực tương đương với Chuẩn Đề Phật Mẫu, cho nên vị Quan Âm này cực kì quan trọng.

Bất Không Quyến Sách Quan Âm có ba đầu bốn tay, mỗi khuôn mặt đều có ba con mắt. Bốn cánh tay, một tay cầm chuỗi hạt, niệm tên của ngài thì sẽ được tiếp dẫn; một tay cầm hoa sen, tu pháp của ngài được hóa sinh từ hoa sen, tai nạn đều diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, gia tăng phúc phần; một tay cầm tịnh bình, phàm người có nghiệp chướng, dùng nước cam lộ trong tịnh bình, nghiệp chướng lập tức tiêu trừ, bất luận là địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh, nghiệp chướng đều tiêu trừ toàn bộ; một tay cầm sợi thừng, dùng sợi thừng để trói chặt thứ mình muốn, để cho mọi nguyện vọng đều có thể đạt thành, cũng có thể dùng sợi thừng để tiếp dẫn đến Tây phương Cực Lạc thế giới. Có một số chúng sinh cõi u minh u mê mơ hồ, có một số bị mù mắt, có một số chẳng biết suy nghĩ gì, họ không muốn đến Phật quốc tịnh thổ, chỉ cần bạn cầu Bất Không Quyến Sách Quan Âm, sợi thừng của ngài có thể tung ra, trói chặt lấy người này và đưa đến Phật quốc tịnh thổ.

Bất Không tức là mọi điều mong cầu đều sẽ không hỏng, dùng sợi dây thừng để trói chặt nguyện vọng, để hoàn toàn có thể đạt được nguyện vọng ấy.

Bình đẳng tiếp dẫn chính là bất kể bạn là ai, không phân thiện ác tốt xấu, ngài nhất loạt đều tiếp dẫn, không có phân biệt, bất kì ai cầu đến ngài đều có thể có cảm ứng, đều có thể tương ứng.

Thề nguyện vĩ đại nhất của ngài chính là nằm ở sợi thừng, nằm ở “bất không”. Ngài có thể tiêu tai, tăng ích, kính ái, hàng phục, tất cả đều vô cùng viên mãn.

Bất Không Quyến Sách Quan Âm cũng có thể giúp ích cho người đang kiện cáo, bởi vì ngài là “Bất Không”, nếu bạn hướng về ngài cầu nguyện cho việc kiện cáo thì có thể thuận lợi, sợi thừng của ngài một khi được quăng ra sẽ trói chặt kẻ khốn kia, khiến hắn không thể cử động, còn bạn có thể hoạt động nên việc kiện tụng của bạn sẽ thắng, đây cũng là việc tốt.

Cúng dường Bất Không Quyến Sách Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thiên nữ, Không hành mẫu là có bí quyết. Phải dùng phấn phủ, son môi, bút kẻ lông mày, gương, lông mi giả, phấn thơm, nước hoa để cúng dường. Và bạn cũng có thể gìn giữ được diện mạo thanh xuân xinh đẹp, cũng có thể sống lâu, Bất Không Quyến Sách Quan Âm có sức mạnh như vậy.

Cúng dường Phật Bồ Tát, chỉ cần bạn thích thì các vị sẽ thích; cúng dường chư Thiên, cúng dường Thần, thì là các vị thích cái gì thì bạn cúng dường các vị cái đó, đây là bí quyết của việc cúng dường, như vậy sẽ dễ tương ứng.

“Om Amoga Pisheya Hum Pan Cha” là câu chú ngắn của Bất Không Quyến Sách Quan Âm. Amoga (Amogha Pāśa) là tên của Bất Không Quyến Sách Quan Âm.

Bất Không Mani cúng dường chân ngôn, quang minh chân ngôn đều là do Bất Không Quyến Sách Quan Âm biến hóa ra, cũng chính là cúng dường quảng đại bất không.

Bất Không Mani cúng dường chân ngôn: Om Amogha Puja Mani Padma Vajre Tathagata Vilokite Samanta Prasara Hum. Câu chú cúng dường bí mật này chỉ cần niệm 3 biến là tương đương với quảng đại cúng dường, khi đi ra ngoài du lịch có thể niệm chú này 3 biến.

Quang Minh chân ngôn (Tỳ Lô Giá Na Phật đại quán đảnh quang minh chân ngôn): Om Amoga Vairochana Maha Mudra Mani Padma Jvala Pravattaya Hum. Quang minh chân ngôn này là Bất Không Đại Nhật Như Lai Đại Ấn, có ý nghĩa là ánh sáng của hoa sen quý báu, chuyển tội diệt họa, chứng đắc bồ đề tâm kim cương bất hoại.

Bất Không Mani cúng dường chân ngôn của Bất Không Quyến Sách Quan Âm Bồ Tát:

Om Amogha Puja Mani Padma Vajre Tathagata Vilokite Samanta Prasara Hum

1. Trước khi tu pháp bất kì, trì tụng chú này, có thể khiến trong hư không pháp giới hiện lên thánh vật cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghì. (Đây là lợi ích và công đức của chú này.)

2. Nếu lấy ví dụ về phúc đức chỉ tụng mỗi câu chú này thì dùng thất bảo đầy ắp cả tam thiên đại thiên thế giới, rải đầy hoa vàng bạc, mỗi ngày ba thời cúng dường Như Lai ở khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng một phần mười sáu phúc đức chỉ tụng mỗi câu chú này.

3. Sáng tối mỗi lần tụng 7 biến thì nghiệp tội vô gián cũng được giải thoát.

4. Hóa sinh hoa sen, vĩnh viễn không thai sinh, và có thể nhớ lại các kiếp trước. Về sau luôn luôn được hóa sinh từ hoa sen, vĩnh viễn không thai sinh, không còn chuyển thế nữa. Lại có thể nhớ được nhân duyên của kiếp trước, có thể nói là túc mệnh thông. Cái này chính là công đức.

Sáng tối mỗi lần tụng 7 biến thì nghiệp tội vô gián cũng được giải thoát - Đây chính là ứng dụng.

Có lợi ích lớn như vậy, hi vọng mỗi người đều có thể trì tụng, vẻn vẹn một câu chú này là được rồi, từ nay trở về sau sẽ vĩnh viễn được hóa sinh từ hoa sen, không phải sinh ra từ bào thai nữa. Ngoài ra, công đức lớn như vậy khiến cho nghiệp tội vô gián cũng có thể được giải thoát.

Bản thân tôi (Lư Sư Tôn) bình thường quán tưởng ở bên dưới thangka có một món cúng phẩm (ở dưới thấp nhất), chính là mấy hũ tròn có nắp đậy bên trên (bình có nắp), có vài cái đặt liền cạnh nhau, đó chính là cúng phẩm, thất trân bát bảo, mọi vị thuốc, tất cả mọi thứ đều ở trong đó, cái đó gọi là bảo vật mani. Sau đó quán tưởng thành cúng dường nhiều như mây, rồi niệm 7 biến chú, đó chính là quảng đại cúng dường. Bạn hãy quán tưởng những thứ này biến thành cúng dường nhiều như mây, sau đó lại niệm 7 biến chân ngôn cúng dường của Bất Không Quyến Sách Quan Âm, tức là quán tưởng và trì chú, làm theo phương pháp như vậy. Mỗi lần làm quán tưởng như vậy, trì 7 biến chân ngôn chính là quảng đại cúng dường.


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org