Câu Tài Thiên Nữ

Giới thiệu pháp tướng Câu Tài Thiên Nữ


Câu Tài Thiên Nữ có sắc thân màu đỏ, hiện tướng thiếu nữ 16 tuổi, mặc thiên y bằng lụa và trang sức bằng chuỗi ngọc châu báu, thần thái hồng hào, phóng tỏa ánh sáng. Tay phải cầm móc kim cang, tay trái ôm một con chuột nhả tài bảo, ngài ngồi tư thế chân phải hơi duỗi, chân trái cong lại.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị lai lịch vĩ đại của Câu Tài Thiên Nữ và khẩu quyết tu pháp

Câu Tài Thiên Nữ chính là Câu Nhiếp Tài Tục Mẫu của Mật giáo. Phạm vi của chữ “Mẫu” này rất rộng, đại diện cho tính nữ, cũng có ý nghĩa là nữ, cho nên Thiên Mẫu cũng có ý nghĩa là Thiên Nữ.

Khi A Di Đà Phật lập nên Tây phương Cực Lạc thế giới tịnh thổ, Câu Tài Thiên Nữ đã đi theo hầu hạ bên cạnh Ngài đi khắp trăm nghìn vạn triệu Phật quốc tịnh thổ. Còn Câu Tài Thiên Nữ là từ trong tâm bất động của A Di Đà Phật xoay tròn hóa hiện ra, và dùng móc kim cang để câu nhiếp tinh hoa của mọi Phật quốc tịnh thổ, xây dựng nên toàn bộ Tây phương Cực Lạc thế giới.

Câu Tài Thiên Nữ đã đem mọi vàng bạc châu báu đến Tây phương tịnh thổ, làm nên mặt đất phủ vàng, đem đến hàng cây thất bảo ở Hoa Nghiêm tịnh thổ, đem cam lộ vào trong nước tám loại công đức, đem về đế võng minh châu xây dựng nên vô số cung điện. Cho nên Tây phương Cực Lạc thế giới trở thành đẹp đẽ nhất trong số các Phật quốc tịnh thổ, là tịnh thổ giàu có nhất.

Câu Tài Thiên Nữ là Thần Tài lớn nhất ở Tây phương Cực Lạc thế giới, cũng là tổng quản của Thần Tài. Cho nên hành giả chỉ cần tương ứng với Câu Tài Thiên Nữ thì cũng tương đương tương ứng với A Di Đà Phật, và còn có thể đắc được trí huệ của Như Lai, hơn nữa còn có thế tương ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, và Ngũ Tánh Tài Thần của Mật giáo, tương ứng với toàn bộ Thần Tài, đây chính là chỗ vĩ đại của ngài.

Sơn Thần là Thần Tài ở mặt đất, Long Vương là Thần Tài ở dưới biển, Tứ Thiên Vương là Thần Tài ở cõi thiên. Các vị đều là những Thần Tài rất giàu có. Ở tịnh thổ, Thần Tài ở cảnh giới cao nhất chính là Câu Tài Thiên Nữ.

Tay phải của Câu Tài Thiên Nữ cầm móc kim cang, tay trái cầm chuột nhả tài bảo, thân ngài màu đỏ, đầu đội mũ miện rất đẹp. Ở Tây Tạng dùng hình tượng thiếu nữ 16 tuổi làm thành Câu Tài Thiên Nữ, chúng ta bây giờ thì 18 tuổi mới xem là tuổi thành niên, nhưng ở Tây Tạng và Ấn Độ, các thiếu nữ của họ trưởng thành tương đối sớm, 16 tuổi là lúc đã viên mãn nhất rồi.

Chú ngữ của ngài là: Om Marou Haria Haria Om Yinkusa Yinkusa Seh Seh Seh Hum Hum Hum Pei Soha. “Marou Haria” là tên của ngài, còn “Yinkusa Yinkusa Seh Seh Seh Hum Hum Hum Pei Soha” có nghĩa là ngài đem tài phúc tư lương trong thiên hạ ban cho người tu hành chúng ta, ý nghĩa của câu chú này là như vậy.

Tên của ngài là Haria, “Yinkusa”, “Seh Seh Seh”, và “Hum Hum Hum” là âm thanh ngài đang vung tiền ra cho chúng sinh, còn tên của ngài thì là Haria.

Khi tu trì pháp Câu Tài Thiên Nữ, phải kết ấn móc câu, đại diện cho Câu Tài Thiên Nữ cầm móc kim cang. Quán tưởng móc kim cang chuyển động, biến to lên, vươn dài ra, bạn muốn thứ gì thì dùng móc kim cang để câu về trước mặt bạn, muốn câu cái gì thì quán tưởng cái đó rơi ra từ móc kim cang, giống như biển mây vô cùng vô tận. Quan trọng nhất là phải quán tưởng móc câu của Câu Tài Thiên Nữ chuyển động, thủ ấn móc câu cũng chuyển động, đây là khẩu quyết. Hành giả có thể quán tưởng lông mi của Câu Tài Thiên Nữ biến thành những móc câu, câu mọi tiền tài từ hư không xuống. Sau khi tu pháp xong thì phải nói bài kệ ca ngợi Câu Tài Thiên Nữ:

“Năm xưa hành thiện vô cùng tận

Chứng đắc tài thọ đại uy đức

Mẫu thí tài bảo cho hành giả

Tăng Tài Phật Mẫu con kính lễ!”

Câu Tài Thiên Nữ có thể tiêu tai ban phúc, gia tăng tài phúc, gia trì thăng quan, có thể tiếp dẫn chúng sinh u minh đến Tây phương tịnh thổ, có thể gia tăng sức mạnh kính ái, có thể tiêu trừ bệnh tật, tiêu trừ nghiệp chướng, có thể câu những thứ mà trong lòng chúng ta mong muốn về cho chúng ta.

Hành giả cũng có thể dùng móc kim cang này để triệu mời các vị Phật Bồ Tát xuống, khi Phật Bồ Tát ở trong không trung cưỡi mây bay lượn, bạn dùng móc kim cang này để câu là có thể câu triệu Quan Thế Âm Bồ Tát, A Di Đà Phật xuống, câu Phật Bồ Tát hạ giáng đến chỗ chúng ta đây, thế là chúng ta sẽ có được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát.

Nếu có những tai nạn không hay, hành giả cũng có thể dùng móc kim cang để câu chúng đi chỗ khác, quăng bỏ chúng đi. Có duyên phận không hay kéo đến thì dùng móc kim cang là có thể quăng bỏ đi, quăng đi rất xa. Câu Tài Thiên Nữ là một vị rất quan trọng, có điều tốt thì có thể câu về gần, có điều không tốt thì có thể quăng đi xa, chỉ cần bạn tương ứng rồi thì mọi thứ đều có thể tâm tưởng sự thành.

Ở Tây Tạng, rất ít người tu vị này, chỉ có Chân Phật Tông chúng ta tu Câu Tài Thiên Nữ, ngài vô cùng thù thắng, pháp lực rất lớn.

Bản thân ngài có thể giúp bạn muốn gì tùy ý. Không những ngài có thể chữ được bệnh của chính bạn, câu bệnh của bạn đi xa, và câu sức khỏe về, tự nhiên bạn có thể sống lâu. Vị này cũng chủ quản trường thọ, có thể sống lâu, không chỉ là mỗi câu về tiền tài đâu, mà tất cả mọi thứ thế gian đều có thể câu. Hôn nhân ngài cũng có thể câu. Cho nên sức mạnh của ngài cực kì lớn, kính ái viên mãn. Bạn câu tư lương, tư lương tăng trưởng; bạn câu kính ái sẽ được viên mãn; thân thể cũng khỏe mạnh, cũng có thể trường thọ; không sinh được con, bạn dùng móc kim cang câu Liên Hoa Đồng Tử ở trên trời về, câu vào trong bụng bạn, thế là đứa trẻ bạn sinh ra sẽ là Liên Hoa Đồng Tử. Ngài là một Bổn tôn có thể khiến cho tiền tài, con cái, tuổi thọ của bạn đều được viên mãn.


Lưu ý: Pháp này cần được Sư Tôn ban quán đảnh mới được thực hành


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org