Diêu Trì Kim Mẫu

Pháp tướng Diêu Trì Kim Mẫu


Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Đại Thiên Tôn (Diêu Trì Kim Mẫu, có thuyết gọi Ngài là Dao Trì Kim Mẫu hay Giao Trì Kim Mẫu, ứng với vùng đất Giao Chỉ) là một trong ba vị Bổn tôn của Chân Phật Tông Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn, cũng là vị Bổn tôn đầu tiên mà Liên Sinh Hoạt Phật tu hành tương ứng. Từ buổi ban đầu, Diêu Trì Kim Mẫu đã khai mở thiên nhãn cho Liên Sinh Hoạt Phật, và Ngài cũng là vị cao linh ở sau lưng Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn.

Trong hang đá Đôn Hoàng, ba vị Thích Ca Mâu Ni Phật, Tây Vương Mẫu (Diêu Trì Kim Mẫu), Hạng Quang Đồng Tử (Liên Hoa Đồng Tử) đứng ngang hàng, địa vị ngang bằng, chứng tỏ Liên Sinh Hoạt Phật (Liên Hoa Đồng Tử) và Diêu Trì Kim Mẫu có nhân duyên không thể tách rời.

Diêu Trì Kim Mẫu còn gọi là Tây Vương Mẫu, bởi vì ngài sống ở Diêu Trì Tiên Uyển, trên đỉnh Cương Phong, núi Côn Luân, đồng thời vì ở phương tây, phương tây thuộc kim, cho nên gọi là Kim Mẫu. Tây Vương Mẫu và Kim Mẫu là đồng thể dị danh, tức là cùng một vị nhưng khác tên gọi, có người gọi là Vương Mẫu, có người gọi là Kim Mẫu.

Tại Nghi Nam, Sơn Đông, Trung Quốc phát hiện thời kì Đông Hán trong những đồ cổ đào được thời kì đầu có khắc Diêu Trì Kim Mẫu Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công (Đông Hoa Đế Quân), Hạng Quang Đồng Tử (Liên Hoa Đồng Tử).

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn tôn kính nhất là Diêu Trì Kim Mẫu Đại Thiên Tôn, gọi Diêu Trì Kim Mẫu là Tiên Vương -Vua của các vị Tiên.

Diêu Trì Kim Mẫu là Tiên Vương, A Di Đà Phật là Phật Vương, Địa Tạng Vương Bồ Tát là Địa Vương, đây là ba vị Bổn tôn tu hành của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn.

Diêu Trì Kim Mẫu là một trong Ngũ Lão của Đạo gia, trấn thủ ở phương tây, cũng giống như một vị Mẫu thân chăm nom tất cả sinh linh.

Ngũ Lão của Đạo gia - trung ương thuộc thổ, gọi là Hoàng Lão; phương đông thuộc mộc, gọi là Mộc Công Thượng Thánh; phương tây thuộc kim, gọi là Diêu Trì Kim Mẫu; phương nam thuộc hỏa, gọi là Hỏa Đức; phương bắc thuộc thủy, gọi là Thủy Quân hoặc Thủy Đức. Đạo gia Ngũ Lão có địa vị tương đương với Ngũ Phương Phật, cho nên địa vị của Diêu Trì Kim Mẫu rất cao quý, Ngài tương đương với một vị Phật.

Trong tôn giáo của Trung Quốc từ xưa đến nay, một vị Đại La Kim Tiên cổ xưa nhất chính là Diêu Trì Kim Mẫu, vị duy nhất có thể vượt trên mọi vị Thiên Tôn, là vị Đại Thiên Tôn có pháp lực và uy lực vô cùng nhất.

Vì Diêu Trì Kim Mẫu là bậc Thượng Tiên, là vị Tiên căn bản vô thượng, trong “Liệt Tiên Truyện” có ghi chép về Diêu Trì Kim Mẫu. Diêu Trì Kim Mẫu là vị đứng đầu, là vị Thượng Tiên số một, ứng hóa thân của ngài gọi là Câu Hồi, báo thân của ngài chính là Diêu Trì Kim Mẫu, pháp thân của ngài là Tiên Thiên Nhất Khí Đại La Kim Tiên.

Sách Đạo gia ghi chép rằng, Huyền Huyền Thượng Nhân truyền pháp cho Đông Phương Mộc Công Thượng Thánh Thiên Tôn, sau đó Mộc Công truyền pháp cho Diêu Trì Kim Mẫu, Mộc Công gọi là Đông Vương Công, Diêu Trì Kim Mẫu gọi là Tây Vương Mẫu. Trong Đạo gia, Tây Vương Mẫu xưng với chúng sinh là Mẫu, tất cả nguyên linh là do Tây Vương Mẫu hóa ra.

Dựa theo Đạo gia tu Tiên và Phật giáo tam giới để phân biệt:

Dục giới — Địa Tiên.

Sắc giới — Thiên Tiên.

Vô sắc giới — Kim Tiên.

Phật giáo truyền vào Trung Quốc, cùng với Đạo giáo vốn có ở Trung Quốc đã triệt tiêu và thúc đẩy lẫn nhau, hình thành nên Phật giáo Trung Quốc. Lấy Mật giáo để nói, Vô thượng mật bộ và Nội pháp của Tạng Mật cùng với pháp khí công Đan đỉnh của Đạo gia rất gần với nhau, tu pháp có hơi khác nhưng hiệu quả như nhau.

“Diêu Trì Kim Mẫu Thu Viên Định Huệ Giải Thoát Chân Kinh” có mấy câu rất quan trọng, trong Kinh văn giảng tu tinh khí thần: “Người có cái gốc vững chắc là gì, con người lấy hiếu đễ làm gốc, Đạo lấy tinh thần làm gốc.” Nho gia (Nho đạo) nói con người cần phải “lấy hiếu đễ làm gốc”, Đạo gia nói “lấy tinh thần làm gốc”, lấy tinh khí thần làm gốc, Mật giáo là “lấy khí, mạch, minh điểm làm gốc”, cũng là tinh khí thần, là cùng một thứ.

Trong Kinh văn nói phải “trước trừ lục tặc, tai không nghe tiếng, mắt không nhìn sắc, thân không chạm bẩn, ý không chấp vật” chính là vô niệm, “mũi không ngửi bừa”, mũi không ngửi các thứ lung tung, “miệng không tham ăn”, miệng không ăn uống lung tung, miệng không tham ăn những đồ ngon lành. Phải trừ lục tặc trước, bởi vì hễ mê vào cái gì thì sẽ bị cái đó mê hoặc, đây chính là giặc trong người bạn, bạn sẽ không có cách nào thiền định được. “Thọ tưởng hành thức, ngũ uẩn tự minh”, đây là lời của Phật giáo. Đầu tiên trừ lục tặc cũng là lời của Phật giáo, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp chính là lục tặc, ngũ uẩn chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, một khi hiểu ngũ uẩn thì tinh khí thần chính là “tam gia hội hợp”, “trưởng dưỡng hoạt bát, trên dưới lưu thông, giải thoát đâu khó”, chính là khí, chỉ cần khí mạch của bạn đều thông, minh điểm có thể phát quang, tự nhiên có thể đắc đạo, có thể thành Phật thành Đạo. Mật giáo là khí, mạch, minh điểm, tương thông với tinh khí thần của Đạo gia.

Bởi vì Diêu Trì Kim Mẫu đã dẫn dắt tôi Lư Sư Tôn từ một phàm phu bình thường bước ra độ hóa chúng sinh, vị đầu tiên mà Lư Sư Tôn tương ứng cũng là Diêu Trì Kim Mẫu. Tất cả mọi thứ cho đến nay, từ năm tôi 26 tuổi cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ của Lư Sư Tôn đều là Diêu Trì Kim Mẫu ban cho, cho nên Liên Sinh Hoạt Phật cảm tạ nhất là Diêu Trì Kim Mẫu.

Không có Diêu Trì Kim Mẫu thì không có Chân Phật Tông. Khởi nguồn của tất cả chúng ta đến từ Diêu Trì Kim Mẫu, đây cũng chính là cội nguồn pháp của Chân Phật Tông, của mọi pháp. Hôm nay có nhiều đệ tử như thế này, có True Buddha School Chân Phật Tông, có Sư Tôn, Sư Mẫu, có Thượng sư, giáo sư, pháp sư, giảng viên, trợ giảng, đường chủ, còn có các đồng môn, toàn bộ đều đến từ cội nguồn pháp Diêu Trì Kim Mẫu. Cho nên tôi mới nói, không có Diêu Trì Kim Mẫu thì không có Chân Phật Tông, không có Diêu Trì Kim Mẫu cũng không thể thay đổi vận mệnh cả một đời của tôi. Vận mệnh cả cuộc đời này của tôi đều do Diêu Trì Kim Mẫu thay đổi, nếu không có Diêu Trì Kim Mẫu thì ngày hôm nay Chân Phật Tông cũng không tồn tại.

Pháp của Diêu Trì Kim Mẫu mà Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn của Chân Phật Tông đích thân truyền vô cùng nhiều, như:

Diêu Trì Kim Mẫu bổn tôn pháp,

Diêu Trì Kim Mẫu bát đại pháp,

Diêu Trì Kim Mẫu cửu chuyển huyền công,

Diêu Trì Kim Mẫu sai khiến thần binh đại pháp,

Diêu Trì Kim Mẫu thu tài chiêu tài pháp,

Diêu Trì Kim Mẫu trạng nguyên khôi tinh đại pháp,

Diêu Trì Kim Mẫu thủy cúng pháp,

Diêu Trì Kim Mẫu lập tức có tiền pháp,

Diêu Trì Kim Mẫu thế thân pháp,

Diêu Trì Kim Mẫu thân phẫn nộ Hổ Đầu Kim Cang,

Hắc Diện Kim Mẫu bất cộng đại pháp,

Kim Diện Kim Mẫu bất cộng đại pháp,

Biến Thân Kim Mẫu bất cộng đại pháp,

Cửu Phụng Phá Uế chân ngôn pháp,

Kim Quang phù chú,

Vô Cực Thiên Thủ Thiên Nhãn Kim Mẫu v.v…


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org