Di Lặc Bồ Tát

Giới thiệu pháp tướng Di Lặc Bồ Tát


Trong Thai Tạng Giới, Di Lặc Bồ Tát đầu đội mũ miện, trong mũ miện có một bảo tháp, trong bảo tháp có xá lợi, tay trái đặt trước ngực, lòng bàn tay mở ra, tay phải cầm hoa sen, trên hoa sen có bảo bình, hai bên đều đeo bảo châu, tướng mạo trang nghiêm như Phật, ngồi trên tòa hoa sen nghìn cánh.

Hình tượng Di Lặc Bồ Tát trong Kim Cương Giới giống với Di Lặc Bồ Tát Thai Tạng Giới, chỉ có thủ ấn là tay phải ngón cái, ngón trỏ, ngón út đều dựng thẳng, ngón giữa và ngón áp út cong lại đặt trước ngực, tay trái thì đặt trên đầu gối.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch vĩ đại của Di Lặc Bồ Tát và khẩu quyết tu pháp

Di Lặc Bồ Tát có rất nhiều tên gọi như Từ Thị, A Dật Đa (Ajita), Vô Năng Thắng.

Di Lặc Bồ Tát vốn sinh ra là một Bà-la-môn ở nam Thiên Trúc (Ấn Độ), sau đó được Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, thọ kí là Bồ Tát, tương lai sẽ thành Phật. Di Lặc Bồ Tát vốn là một trong các vị cổ Phật, từng đi theo Tư Thiện Phật.

Di Lặc Bồ Tát trong Mật tông vốn được gọi là Maitreya, ở trong mandala Thai Tạng Giới, ngài đứng ở vị trí phía đông bắc của viện Trung Đài Bát Diệp, trong mandala Kim Cương Giới, ngài đứng ở phía đông của mười sáu vị Hiền Kiếp. Đại Luân Như Lai trong Thai Tạng Giới chính là hóa thân kim cang phẫn nộ của Di Lặc Bồ Tát.

Đâu Suất Đà Thiên của Di Lặc Bồ Tát là cõi trời thuộc tầng thứ tư trong Lục Dục Thiên, ở trên Dạ Ma Thiên. Cõi trời này lấy việc hành thiện là niềm vui, cho nên còn gọi là Hỉ Lạc Thiên. Đâu Suất Đà Thiên vào đời tương lai, ba đại tai nạn nước lửa gió sẽ không thể gây ra bất kì tổn hại nào đến nội viện của Đâu Suất Đà Thiên. Đâu Suất Đà Thiên nội viện đều được làm bằng ngọc mani, có thể nói là một vùng vô lượng quang.

Gọi là Từ Thị Bồ Tát là vì Di Lặc Bồ Tát tu thiền định đắc “từ tâm tam muội”, cho nên gọi ngài là Từ Thị Bồ Tát. Tu hành “từ tâm tam muội” là: Tam muội tâm từ bi vĩnh viễn đem đến niềm vui cho người khác, giải trừ mọi đau khổ của chúng sinh, vĩnh viễn cho chúng sinh niềm vui. Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Năng Nhân, Di Lặc Bồ Tát gọi là Năng Từ, một người là Nhân, một người là Từ, cho nên trong tương lai, ở thế giới Ta Bà, ngài sẽ là vị số một về độ chúng sinh. Người Tây Tạng gọi ngài là Cường Ba Phật. Vì thế có thể gọi ngài là Di Lặc Phật hoặc Di Lặc Bồ Tát.

Ngày xưa vào thời đại của Để Sa Phật, Để Sa Phật có hai đệ tử, một đệ tử chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, một đệ tử chính là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát thành tựu rất cao, vượt qua cả Phật Thích Ca Mâu Ni. Di Lặc Bồ Tát Cường Ba Phật đã viên mãn mọi pháp.

Vốn dĩ Cường Ba Phật cho rằng thế giới Ta Bà nên có Đại Quyền Thần Vương Phật, là dựa theo nhân duyên. Vì Để Sa Phật quan sát nhân duyên của hai người họ và thế giới Ta Bà, kết quả là nhân duyên của Phật Thích Ca Mâu Ni với thế giới Ta Bà chín mùi trước, vì thế Phật Thích Ca Mâu Ni hạ sinh tại nhân gian trở thành giáo chủ của thế giới Ta Bà, sau đó sẽ là Di Lặc Bồ Tát đến nhân gian. Cho nên Di Lặc Bồ Tát cũng là Đại Quyền Thần Vương Phật.

Di Lặc Bồ Tát hiện sống tại Di Lặc Nội Viện trong cung Đao Lợi Thiên, ngài thuyết pháp và diễn hóa. Người ta nói rằng sau 5 tỉ 670 triệu năm sau ngài sẽ giáng sinh tại Diêm Phù Đề, thành đạo dưới cây long hoa, mở ba pháp hội lớn, chính là Long Hoa Tam Hội nổi tiếng. Long Hoa Tam Hội là ba pháp hội lớn mà Di Lặc Bồ Tát giáng sinh cứu đời, có hội thứ nhất, hội thứ hai, hội thứ ba, có thể độ hết tất cả chúng sinh. Chỉ cần niệm một câu “Namo Buddha Ye” là ngài sẽ độ hết toàn bộ. Di Lặc Bồ Tát dùng phương pháp đặc biệt để độ chúng sinh. Phương pháp mà ngài dùng là “duy thức thần biến”.

Thế nào là duy thức thần biến? Di Lặc Bồ Tát ở dưới cây long hoa, chỉ cần từ tâm của ngài phóng ra ánh sáng, ánh sáng này chiếu khắp tâm của mỗi con người ở trong Long Hoa Tam Hội thì mọi nghiệp chướng trong sát-na đều được tiêu trừ toàn bộ, trở thành Phật tánh thanh tịnh, trực tiếp hóa thành ánh sáng, toàn bộ đều biến thành ánh sáng bát nhã, tất cả Phật tánh đều ngồi trong ánh sáng bát nhã, cùng bay lên. Cảnh tượng ấy vô cùng ngoạn mục, toàn bộ ánh sáng bát nhã đều bay lên không đến tịnh thổ Đâu Suất Thiên Nội Viện, đây chính là trực tiếp thành Phật.

Di Lặc Bồ Tát chính là Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát, vị Bổ Xứ Bồ Tát số một, từ Bồ Tát biến thành Phật, ngài là vị Hậu Bổ số một, chính là Bổ Xứ Bồ Tát No.1, cho nên là số một. Và Di Lặc Bồ Tát xuất sinh vào ngày mồng một năm mới, cho nên ngài là No.1, vừa là vị Hậu Bổ Phật đầu tiên - Nhất Sinh Bổ Xứ, chính là Di Lặc Phật, tương lai lại là Đại Quyền Thần Vương Phật số một.

Tại Ấn Độ, sau cùng Phật giáo có hai hệ phái, một là tư tưởng Trung quán do Long Thọ Bồ Tát sáng lập, hai là tư tưởng Duy thức mà Di Lặc Bồ Tát truyền cho Vô Trước. Trung quán và Duy thức là hai tư tưởng rất lớn của Phật giáo.

Năm xưa, Huyền Trang Đại Sư đến Tây Vực thỉnh Kinh, đến Thiên Trúc cầu pháp, thứ ngài đã học được chính là Duy thức.

Thủ ấn của Di Lặc Bồ Tát có ấn chuyển pháp luân, biểu thị rằng ngài là Đại Quyền Thần Vương Phật. Thủ ấn thứ hai gọi là thủ ấn “stupa”, chính là thủ ấn bảo tháp, thủ ấn của tháp Tôn Thắng Phật Mẫu, là thủ ấn tháp. Thủ ấn thứ ba là “liên hoa hợp chưởng”, là thủ ấn hoa sen chụm lại. Thủ ấn thứ tư là thủ ấn Di Lặc “thành thân hội”. Di Lặc Bồ Tát có bốn thủ ấn, cũng là một vị Bồ Tát có nhiều thủ ấn nhất. Cho nên ngài lại là No.1, lại là số một.

Liên Hoa Đồng Tử tại Đâu Suất Đà Thiên trong viện thuyết pháp của Di Lặc Bồ Tát đã cung thỉnh Di Lặc Bồ Tát khai thị thuyết pháp. Di Lặc Bồ Tát đã giảng giải pháp vi tế.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương và Di Lặc Bồ Tát có duyên phận rất sâu. Bởi vì Liên Hoa Đồng Tử hạ sinh nhân gian Ta Bà, trở thành Hồng Quán Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Liên Sinh Tôn giả, Hồng Quán [mũ miện đỏ] này chính là do Di Lặc Bồ Tát tự tay đội lên. Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương từng đọc sáu bộ kinh Di Lặc là: Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên, Kinh Di Lặc Hạ Sinh, Kinh Di Lặc Lai Thời, Kinh Quán Di Lặc Hạ Sinh, Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật, Kinh Di Lặc Đại Thành Phật.


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org