Hổ Đầu Kim Cang

Giới thiệu pháp tướng Hổ Đầu Kim Cang

Diêu Trì Kim Mẫu Đại Thiên Tôn đầu cài trâm ngọc, đội mũ phượng, tay cầm cờ hạnh hoàng và bình hồ lô, ngồi trên lưng Hổ Đầu Kim Cang.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch của Hổ Đầu Kim Cang và khẩu quyết tu pháp

Hổ Đầu Kim Cang là thân phẫn nộ của Diêu Trì Kim Mẫu.

Trong Phật giáo, ở trung ương là Tỳ Lô Giá Na Phật, phía đông là A Súc Phật, phía tây là A Di Đà Phật, phía nam là Bảo Sanh Phật, phía bắc là Bất Không Thành Tựu Phật. Đạo gia thì nói đến Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cho nên ở trung ương có Hoàng Lão, tây phương có Kim Mẫu, đông phương có Mộc Công, bắc phương có Thủy Tinh, nam phương có Hỏa Đức, vì thế phía tây thuộc về kim, có bạch hổ ở đó trấn giữ, cũng chính là Diêu Trì Kim Mẫu ở đó trấn giữ, bản thân Ngài chính là bạch hổ.

Phía đông thuộc về mộc, chính là thanh long, rồng ở phương đông, hổ ở phương tây, phía trước có chu tước, phía sau có câu trần.

Phật giáo có Ngũ Phật, Đạo gia có Ngũ Đại Kim Tiên canh giữ năm phương, có chung một đạo lí.

Hổ Đầu Kim Cang thật sự có nguồn gốc lai lịch, trong “Thượng cổ thần thoại diễn nghĩa”, Ngài rất uy nghiêm. Khi tay của Diêu Trì Kim Mẫu cầm trâm ngọc, chỉ cần ngài cài trâm ngọc lên tóc thì Diêu Trì Kim Mẫu lập tức hiển hóa thành hình dạng một con hổ, vô cùng uy mãnh.

Bản thân Hổ Đầu Kim Cang có pháp lực giống như Diêu Trì Kim Mẫu, pháp lực vô cùng lớn, có tám pháp tại thế gian và tám pháp xuất thế gian giống như nhau, pháp lực đều vô cùng mạnh. Diêu Trì Kim Mẫu là vị Căn Bản Thượng Sư mà tôi (Lư Sư Tôn) tôn sùng nhất, Ngài cũng là Căn Bản Bổn Tôn của tôi, cùng với tôi hợp nhất.

Diêu Trì Kim Mẫu Hổ Đầu Kim Cang vốn là cùng một vị, pháp lực của Hổ Đầu Kim Cang cũng chính là pháp lực của Diêu Trì Kim Mẫu. Pháp lực của Hổ Đầu Kim Cang và pháp lực của Diêu Trì Kim Mẫu là vĩ đại như nhau.

Diêu Trì Kim Mẫu thuộc hàng Đại La Kim Tiên, Hổ Đầu Kim Cang của Ngài thuộc về Kim Tiên, vì thế pháp lực của Ngài không giống với các “Ông Hổ” thông thường. Ông Hổ thông thường là Hổ Thần, linh của hổ giáng lên thân của Ông Hổ, cho nên mới gọi là Ông Hổ, Hổ Thần. Ông Hổ chỉ là thần bảo hộ ở trong chùa miếu, có thể dựa vào oai phong của hổ để chặn mọi hung thần. Nhưng uy lực của Hổ Đầu Kim Cang thì có thể ngăn chặn mọi tai nạn.

Bản thân Ngài có thể chống đỡ mọi hung thần ác sát. Hung thần và ác sát Ngài đều có thể tiêu trừ hết, bao gồm cả những bùa chú giáng đầu.

Hổ Đầu Kim Cang có thể cắn các thần bất chính, có thể chặn sát, chặn tai nạn, mọi thần ôn dịch, ngũ ôn thần Ngài đều có thể cắn. Cho nên Ngài không chỉ có công dụng trấn trạch mà còn có thể trấn công xưởng, còn có thể trấn nông trường, trang trại trồng trọt, có thể bảo hộ quốc gia, có thể nạp tài, tiền vào như nước.

Uy lực của Hổ Đầu Kim Cang không hề tầm thường!

Hổ Đầu Kim Cang còn có năng lực hô mưa gọi gió, trên tay của Ngài cầm cờ lệnh, Diêu Trì Kim Mẫu cầm cờ lệnh chính là cây cờ này. Vào thời cổ đại, cầm cờ lệnh màu vàng gọi là cờ hạnh hoàng (Hạnh Huỳnh Kỳ), cờ hạnh hoàng này nếu có sắc lệnh của Diêu Trì Kim Mẫu ở trên đó thì cực kì tuyệt vời, có thể hô mưa gọi gió. “Gió đến” là gió sẽ đến, “mưa đến” là mưa sẽ đến, đây là hô mưa gọi gió.

Trong Đạo gia mà nói thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có Hạnh Huỳnh Kỳ, Diêu Trì Kim Mẫu cũng có Hạnh Huỳnh Kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một trong ba vị Tổ của Đạo gia. Ba vị Đạo Tổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Cũng có thuyết nói là Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba vị này đi cùng với nhau. Trên ba vị này có Hồng Quân Lão Tổ.

Vì thế nên mới có bức pháp tướng Diêu Trì Kim Mẫu ngồi trên Hổ Đầu Kim Cang này, nếu có thể đặt bức pháp tướng này tại đàn thành của bất kì ngôi nhà nào thì mọi tai nạn đều có thể loại bỏ.

Nếu muốn xem dương trạch, âm trạch, cái gọi là dương trạch chính là nhà ở, âm trạch chính là mồ mả, thì nơi phong thủy không tốt đặt Hổ Đầu Kim Cang lên đó, Hổ Đầu Kim Cang sẽ cắn hết mọi hung thần bất hảo. Có điều gì bất hảo chỉ cần trấn Hổ Đầu Kim Cang tại đó thì tự nhiên sẽ biến thành tốt. Hổ Đầu Kim Cang có lợi ích như vậy.

Thủ ấn của Hổ Đầu Kim Cang cũng là nội phộc, thủ ấn này thuộc thủ ấn của Phật Bản Sơ Adharma, nếu mở hai ngón tay cái ra thì sẽ thành ấn của Hổ Đầu Kim Cang. Chú ngữ là “Om Jinmu Siddhi Hum Hum Pei”. Khi quán tưởng bạn có thể quán tưởng Diêu Trì Kim Mẫu cầm một bình hồ lô vàng và Hạnh Huỳnh Kỳ, cưỡi trên lưng hổ. Hoặc cũng có thể quán tưởng như thế này, đỉnh núi Tu Di có một chữ Hum màu trắng, sau đó từ chữ Hum biến thành Diêu Trì Kim Mẫu, từ bên dưới pháp tọa của Diêu Trì Kim Mẫu lại xuất hiện một chữ Hum, chữ Hum lại chuyển thành hổ vàng, chính là Hổ Đầu Kim Cang.

Có hình tướng, có chú ngữ, có thủ ấn thì bạn có thể tu pháp của Ngài.

Thánh Tôn Liên Sinh Hoạt Phật khai thị: Hổ Đầu Kim Cang cũng là chủ tôn siêu độ nghìn chiếc thuyền pháp. Ngài hiển hiện ở hư không phía trên, ra lệnh một tiếng, tất cả thân trung ấm sẽ đồng thanh niệm Phật. Sau đó cờ lệnh của Diêu Trì Kim Mẫu sẽ phát hiệu lệnh, ra lệnh một tiếng, nghìn chiếc thuyền pháp sẽ bay về Tây phương Cực Lạc thế giới - Tịnh thổ của A Di Đà Phật. Đây đều là sự hiển hóa của Hổ Đầu Kim Cang.


Lưu ý: Cần thọ quán đảnh pháp từ Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn mới được tu pháp này


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org