Liên Hoa Sinh Đại Sĩ

Giới thiệu pháp tướng Liên Hoa Sinh Đại Sĩ


Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đội mũ miện, thân có màu hồng, tay phải cầm chày, tay trái cầm thiên linh cái, bên trong có đầy bảo vật và cam lộ, khuỷu tay trái đỡ lấy trượng ba chấu, chĩa ba (khatvanga, ý nghĩa là cây quyền trượng), ngồi xếp bằng trên nguyệt luân hoa sen, toàn thân phóng ra trăm ánh sáng quý.

📚📚 Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị lai lịch vĩ đại của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ và khẩu quyết tu pháp

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, tức Liên Sư, còn được gọi là Hải Sinh Kim Cang, là một vị Liên Hoa Đồng Tử hóa sinh từ hoa sen ngũ sắc bên biển Tây Bắc Kashmir, là vị Kim Cang ứng hóa thân của tam mật thân-khẩu-ý A Di Đà Phật Amitabha, Quan Thế Âm Bồ Tát Avalokiteshvara, Thích Ca Mâu Ni Phật Shakyamuni tương ứng.

Ngài sinh ra trên biển, Ấn Độ cổ đại gọi hồ là biển, ở trên mặt biển rất rộng lớn, Ngài sinh ra từ bên trong một bông hoa sen rất lớn, vì vậy gọi là Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, Ngài thật sự là một vị Liên Hoa Đồng Tử.

Ngày xưa, Liên Hoa Sinh Đại Sĩ nhận lời mời của vua Trisong Detsen từ Ấn Độ vào Tây Tạng hoằng pháp, từng hàng phục các thần bản địa của Bon giáo, biến họ thành những vị hộ pháp của Mật giáo, đồng thời truyền bá Kim cương thừa (Mật giáo) đi khắp thế giới, trở thành vị tổ sư đời thứ nhất của Tạng mật.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ ở tại Tây Tạng hoằng pháp 50 năm, xây dựng tu viện Samye (chùa Nhậm Vận), nhận được sự tôn sùng của bốn đại giáo phái lớn ở Tây Tạng, được người Tạng gọi là Guru Rinpoche, là vị tổ sư tôn quý vĩ đại nhất. Mật tông Tây Tạng cho đến ngày nay vẫn đang hoằng dương chính là nhờ Liên Sư đã khởi đầu nền móng ban đầu của nó, cũng là nhờ đại gia trì của Liên Sư.

Nếu tương ưng với Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, có thể lấy Ngài làm Thượng sư, Bổn tôn, Hộ pháp.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ là căn bản thượng sư tôn truyền của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Trong thiền định của Liên Sinh Hoạt Phật, Liên Sư cũng từng đội mũ miện đỏ cho Sư Tôn, ban cho hiệu là Hồng Quán Kim Cương Bảo Miện Mật Hành Tôn Giả. Trong thiền định của Liên Sinh Hoạt Phật, Liên Sư cũng từng đưa Liên Sinh Hoạt Phật đến Nhất Kim mộ huyệt, truyền thụ đại pháp vô thượng tối cao của phái Nyingma, tức là pháp Đại Viên Mãn. Cho nên, Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn thật sự có được chân truyền của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ.

🌈🌈Liên Hoa Sinh Đại Sĩ từng ban hai đại quán đảnh thù thắng cho Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn

1. Ngài biến Liên Sinh Hoạt Phật thành minh điểm (tikle), rồi nuốt vào từ miệng của Liên Sư, rồi lại thoát ra từ mật luân của Liên Sư. (Ý nghĩa là, Liên Sư là tôi, tôi là Liên Sư, không hai không khác, tôi tức là minh điểm hóa sinh của Liên Sư.)

2. Lỗ chân lông trên toàn thân Liên Sư phóng quang, những ánh sáng này lần lượt đi vào bên trong lỗ chân lông của toàn thân Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. (Ý nghĩa là, tất cả pháp tu hành thành tựu của Liên Sư lần lượt phóng quang, biến hóa quán đảnh trên thân tôi, tôi có được toàn bộ quán đảnh của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ.)

“Kính Thầy - Trọng Pháp - Thực Tu” chính là sáu chữ mà Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đã để lại cho thế giới Ta Bà. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ có pháp kim cương đại bí mật trên người, có kim cương tánh, vì thế có thể chế phục mọi ngoại đạo, tiêu trừ yêu ma, tất cả quỷ thần đều nghe lệnh của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Bí mật lớn nhất là “Kim cương hàng ma tánh”, Liên Hoa Sinh Đại Sĩ có kim cương tru pháp, nếu có yêu tà tác quái, chỉ cần tu pháp của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ, dùng ấn kim cương của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ phóng ra ánh sáng đỏ chạm vào là yêu tà sẽ chạy tán loạn, không dám lại đến làm hại người lương thiện.

Bí mật của pháp Bổn tôn Liên Hoa Sinh Đại Sĩ là có thể trừ bệnh, trường thọ, ăn mặc đầy đủ, đắc phúc báo lớn, có thể tiêu trừ tất cả tai nạn, tất cả tai vạ bất ngờ không xảy ra, gia vận đại cát tường, có thể nói là cầu con được con, cầu tiền được tiền.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ vốn đã thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác, chứng ngũ trí Phật, phương tiện độ sinh đều đầy đủ. Có thể mãn nguyện chúng sinh, phổ lợi hữu tình. 5 vị Phật Mẫu của ngài chính là: Yeshe Tsogyal, Mandarava, Kala Siddhi, Sakya Devi, Tashi Tenzin.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đã dung hòa Hiển Mật, không để có sự không thống nhất, tất cả những pháp nghĩa rốt ráo trong kinh Hiển giáo và nghi quỹ Mật giáo đều thành tựu vô thượng, đều có được khẩu quyết kế thừa từ Thích Ca Như Lai, có huyết mạch truyền thừa chân chính. Mọi kim cương thân ngữ ý tam nghiệp, tam thân pháp báo ứng, đều chứng được bí quyết, và phương tiện độ sinh, tức tăng hoài tru, đều viên mãn.

Liên Hoa Sinh Đại Sĩ là người đầu tiên đem Mật giáo vào Tây Tạng, bất kể là Hồng giáo, Hoàng giáo, Bạch giáo, Hoa giáo, bốn đại giáo phái này đều rất tôn sùng Ngài. Những pháp mà Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đã truyền vô cùng nhiều, trong số đó pháp lớn nhất chính là pháp Đại Viên Mãn của Mật giáo.

Hành giả tương ưng với Liên Hoa Sinh Đại Sĩ rồi thì thứ nhất, có thể trường thọ, thọ mạng vô lượng, thứ hai là vĩnh viễn thanh xuân, hơn nữa còn có pháp lực.

Chỉ cần bạn tương ưng với Liên Hoa Sinh Đại Sĩ rồi thì cũng tương đương như tương ưng với Phật Thích Ca Mâu Ni, tương ưng với A Di Đà Phật Amitabha, tương ưng với Quan Thế Âm Quán Tự Tại Bồ Tát, tương ưng với tất cả chư Phật! Vì thế, Ngài là một vị vô cùng vĩ đại, vô cùng quan trọng!

Om Ah Hum Benza Guru Pema Siddhi Hum Seh


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org