Trừ Cái Chướng Bồ Tát

Giới thiệu pháp tướng Trừ Cái Chướng Bồ Tát


Trừ Cái Chướng Bồ Tát thân màu vàng kim, pháp tướng trang nghiêm viên mãn, ngồi tư thế bán già, tay trái cầm pháp tràng, trên đỉnh pháp tràng có bông hoa sen, trong hoa sen có mặt trời. Tay phải kết ấn ban nguyện hoặc ấn vô úy.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch và sự thù thắng của Trừ Cái Chướng Bồ Tát

Trừ Cái Chướng Bồ Tát là trừ bỏ tất cả chướng ngại, hàng phục tất cả trở ngại, là Bồ Tát dẹp bỏ mọi sự che chắn tăm tối. Ngài là một trong tám vị Đại Bồ Tát của Phật giáo, là chủ tôn của viện Trừ Cái Chướng trong mandala Thai Tạng Giới của Mật giáo, mật hiệu là Li Não Kim Cang [Li Não - xa rời phiền não].

Trừ Cái Chướng Bồ Tát là một trong số tám Đại Bồ Tát. Khi chúng ta niệm Cao Vương Kinh có niệm đến Bát Đại Bồ Tát — Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Trừ Cái Chướng Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát, đây là tám vị Bồ Tát trong thời đại của Phật Đà, cùng với Phật Đà hoằng dương Phật pháp, cho nên gọi là Bát Đại Bồ Tát.

Bát Đại Bồ Tát ở cùng một thời gian, cùng tu hành, cùng thành tựu, cho nên được gọi là Bát Đại Bồ Tát. Trừ Cái Chướng Bồ Tát mặc dù xếp ở sau cùng, nhưng năng lực của ngài vô cùng lớn. Ngài có thể hàng phục phiền não, điều này rất hiếm có; loại trừ nghiệp chướng, cũng là điều rất hiếm có. Có thể nói ngài là vị số một về hàng phục phiền não, loại trừ nghiệp chướng.

Pháp lực của Trừ Cái Chướng Bồ Tát vô cùng hiển hách, vốn dĩ vị Bồ Tát này có thể hàng phục phiền não, có thể loại bỏ nghiệp chướng của chúng sinh, cho nên mới gọi là Trừ Cái Chướng.

Trừ Cái Chướng Bồ Tát có lai lịch rất lớn. Mật giáo có Kim Cương Bộ và Thai Tạng Bộ, chính là Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới. Kim Cương giới là biểu thị đã đạt đến chứng quả, thuộc về Quả Giới, Kim Cương Giới tương đương với thế giới của Quả. Thai Tạng Giới tương đương với Nhân Giới - thế giới của Nhân. Và Trừ Cái Chướng Bồ Tát có một viện đặc biệt thuộc về ngài ở trong Thai Tạng Giới gọi là viện Trừ Cái Chướng.

Viện Trừ Cái Chướng đứng vị trí viện thứ tám trong số mười ba đại viện trên mandala Thai Tạng Giới, vị trung tâm là Trừ Cái Chướng Bồ Tát, xung quanh ngài có tám vị Bồ Tát khác là:

1. Trừ Nghi Cái Bồ Tát.

2. Thí Nhất Thiết Vô Úy Bồ Tát.

3. Trừ Nhất Thiết Ác Thú Bồ Tát.

4. Cứu Ý Huệ Bồ Tát.

5. Từ Niệm Bồ Tát.

6. Từ Khởi Bồ Tát.

7. Trừ Nhất Thiết Nhiệt Não Bồ Tát.

8. Bất Khả Tư Nghì Huệ Bồ Tát.

Chúng sinh có phiền não muôn hình muôn vẻ, căn nguyên chủ yếu là vì có năm chướng ngại che chắn là tham - sân - si - nghi - mạn. Năm loại chướng ngại này có thể che phủ ánh sáng tâm tánh của con người, khiến cho thân tâm con người khó được yên ổn.

Trừ Cái Chướng Bồ Tát tượng trưng cho quang minh, chủ yếu chính là vì ngài tiêu trừ phiền não và tiêu trừ nghiệp chướng của bạn.

Trừ Cái Chướng Bồ Tát có thể tiêu trừ phiền não, nghiệp lực, sinh tử và tất cả chướng ngại được biết đến của chúng sinh, cứu độ chúng sinh khỏi đau khổ phiền não, đạt đến cảnh giới giải thoát. Con người dùng tâm thanh tịnh xưng niệm danh hiệu Trừ Cái Chướng Bồ Tát có thể khởi phát thiện niệm và trí huệ của chúng sinh, thanh trừ sự ô nhiễm của chúng sinh, cuối cùng đạt được nhân duyên thanh tịnh. Trừ Cái Chướng Bồ Tát có thể thỏa mãn nguyện vọng của chúng sinh, khiến thân tâm chúng sinh được an ổn và không sợ hãi.

Kinh Bát Đại Bồ Tát Mandala nói rằng: “Thiện nam có tám mandala, là pháp yếu thậm thâm của Bát Đại Bồ Tát, nếu có chúng sinh hữu tình y pháp mà xây dựng một loạt tám mandala thì mọi tội thập ác ngũ nghịch đều được tiêu diệt hết. Tất cả mong cầu có ý nghĩa, lợi ích và tốt đẹp đều được thành tựu.”

Trừ Cái Chướng Bồ Tát có ba thân tướng, thứ nhất là Trừ Cái Chướng màu trắng, còn có Trừ Cái Chướng màu vàng và Trừ Cái Chướng màu lam, tổng cộng có ba vị Trừ Cái Chướng Bồ Tát màu sắc như vậy. Bạch Trừ Cái Chướng là tiêu tai, Hoàng Trừ Cái Chướng là tư lương, Lam Trừ Cái Chướng là loại bỏ kẻ thù. Trừ Cái Chướng Bồ Tát ba thân sắc như vậy có thể thấy pháp lực của bản thân ngài vô cùng thông đạt, sức mạnh vô cùng hiển hách.

Trừ Cái Chướng Bồ Tát có hình tượng rất giống các Bồ Tát khác, đều là tướng mạo giống nhau. Mỗi một vị trong số Thất Phật Thế Tôn hoặc hàng tỉ tỉ vị Phật đều có cùng một khuôn mặt, cho nên khi bạn quán tưởng thì có thể quán tưởng khuôn mặt Bồ Tát là được rồi.

Ngài có hai biểu tượng, ngài cầm pháp tràng, cũng có thể gọi là cờ pháp, trên cao nhất có hoa sen, trên hoa sen có ánh sáng tượng trưng cho mặt trời. Trong tạo hình thông thường, ngài có hai thủ ấn, một là ấn ban nguyện, hai là ấn vô úy. Trừ Cái Chướng Bồ Tát đội mũ Ngũ Phật, tướng mạo cực kì trang nghiêm.

Chủng tử tự của ngài là chữ Ah, cũng có ba màu sắc trắng, vàng, lam.

Thủ ấn của Trừ Cái Chướng Bồ Tát là ngón út và ngón áp út gập vào trong, nhưng không phải nội phộc, mà là gập vào trong và chạm vào nhau, ngón cái đè lên ngón áp út, còn ngón trỏ và ngón giữa thì dựng thẳng và tựa vào nhau.

Chú ngữ của ngài là "Om Nasa Laya Soha" – "Om Nasa Raja Soha" chính là tâm chú của ngài. Có chú ngữ, có thủ ấn, có hình tướng, như vậy là tạo thành ba yếu tố tu trì Mật pháp. Bạn dựa theo Mật pháp là có thể soạn ra nghi quỹ tu hành. Và trong nghi quỹ tu pháp cũng phải phụng thỉnh Bát Đại Bồ Tát, bởi vì ngài thuộc về Bát Đại Bồ Tát.)


Lưu ý: Pháp tu này cần được quán đảnh


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org