Âm Nhạc

Nhạc thần chú Kim Mẫu: Om Jimu Siddhi Hum

Nhạc tâm chú dài của Sư Tôn: Om Ah Hum Guru Bhya A Ah Sha Sa Ma Ha Lian Sheng Siddhi Hum

Nhạc tâm chú ngắn của Sư Tôn: Om Guru Lian Sheng Siddhi Hum

Nhạc thần chú nguyện trường thọ cho Sư Tôn: Om A Ma Ra Ni Ji Wan Ti Ye So Ha. Om Guru Lian Sheng Siddhi Hum

Thần chú Báo Thân Đức Phật Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na

Nhạc thần chú Bạch Tán Cái Phật Mẫu Sitatapatra - Bổn Tôn của Kinh Lăng Nghiêm

Nhạc thần chú Bạch Tài Thần Kị Long

Nhạc thần chú Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử

The Mantra Namgyalma - Phật Đảnh Tôn Thắng Ðà Ra Ni_Tâm Chú-Xoay

Thần chú Thất Nhãn Bạch Độ Mẫu Khai Mở Thiên Nhãn